Aktualności

Strona 1 z 7  > >>

27/05/2024 - 07:51:09


Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej 2024 - Wałcz

Osvita


27/05/2024 - 07:49:53


Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej 2024 - Człopa

Osvita


27/05/2024 - 07:48:01


Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej 2024 - Kołobrzeg

Osvita


05/04/2024 - 19:34:11

Zadanie
"Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej" 2024

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa
Umowa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 14-7/WMNiE/2024 z dnia 07.04.2024
Kwota dofinansowania: 58000,00 zł

 

Prosvita

 

99_45


12/02/2024 - 07:19:53

Witamy Państwa!

Rozpoczynamy kolejną zbiórkę w ramach projektu Fundacji Prosvita - Pomoc Ukrainie. Niestety - nie kupimy F16 ani amunicji. Ale możemy przyczynić się do tego, by dla części żołnierzy ZSU przynajmniej, warunki w których przebywają były znośniejsze. I żeby wiedzieli, że doceniamy to co robią i ich heroizm!

Zbieramy:

 • racje żywnościowe
 • odzież termoaktywną
 • sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny (w szczególności wózki inwalidzkie)
 • pampersy dla dorosłych
 • środki czystości i higieny
 • wosk i parafinę

Można wspomóc rzeczami i pieniędzmi (rachunek bankowy na ulotce - z dopiskiem Pomoc Ukrainie).
Sprzęt rehabilitacyjny i wózki inwalidzkie - zbiera Powiatowe Centrum Pomocy w Wałczu.

Resztę można dostarczyć do naszego biura: Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu:

 • poniedziałki - godz. 9-11
 • czwartki - godzina 9-11

W innym czasie - prosimy o telefon do Jurka Karczewskiego: 505352998
Parafina i wosk (także puszki metalowe) są nam potrzebne do produkcji świec okopowych.

Osvita


03/01/2024 - 07:42:18

14 грудня 2023 року Фонд Просвіта звернувся до нової міністри польського відомства освіти з заявою розглянути і розв'язати проблеми як навчання української мови у Польщі, так загалом - проблеми національних меншин пов'язаних з організацією навчання мов національних та етнічих меншин у Польщі. Своє звернення підготовляє Спільна комісія націлнальних меншин та уряду. На жаль не вдалося нам залучити до роботи Об'єднання українців у Польщі, яке проігнорувало нашу пропозицію спільної підготовки такого звернення.

Текст звернення Фонду Просвіта:

Oczekiwane zmiany – w odniesieniu do załączonego Raportu – nauczanie języka ukraińskiego w latach 1989-2022

Tytułem wstępu

W roku 2019 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych) opracowało ankietę odnoszącą się do oczekiwań wszystkich środowisk mniejszościowy w Polsce (w zakresie potrzeb oświatowych). Zbiorczego podsumowania ankiet dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki    w 2020 roku. Niestety – nic dalej się nie zadziało.

Stanowisko mniejszości narodowych w odniesieniu do kwestii edukacyjnej – opracowanie zbiorcze – dołączamy.

W 2022 roku został przeprowadzony I Ukraiński Kongres Oświatowy w Polsce. Delegaci Kongresu wystąpili do ówczesnego Ministra Edukacji i Nauki z apelami – przeprowadzenia zmian, które miałyby na celu poprawę funkcjonowania nauczania języka ukraińskiego w Polsce. Apele oraz odpowiedź otrzymaną z MEiN również dołączamy.

Chcemy podkreślić, iż nasze postulaty i oczekiwania wynikają z długoletniej analizy funkcjonowania tego segmentu polskiej oświaty, chęci podniesienia jakości tego nauczania oraz zapewnienia mu odpowiedniej rangi i podstaw prawnych. To ostatnie jest szczególnie ważne, zważywszy na to, iż w naszym odczuciu, w ostatnich latach oświata mniejszościowa znalazła się nawet już nie na, ale poza marginesem całego systemu szkolnego w Polsce. Ponadto – mniejszości (polscy obywatele) stały się zakładnikami dwustronnych stosunków międzynarodowych, co jest rzeczą niedopuszczalną.

Zmiany legislacyjne

 • Wprowadzenie do Ustawy Prawo Oświatowe terminu i pojęcia „szkolnictwo mniejszościowe” definiowanego jako system oświaty polskiej dla mniejszości narodowych i etnicznych.

Uzasadnienie:

Brak tego terminu powoduje szereg komplikacji związanych z funkcjonowaniem szkół w których prowadzone jest nauczanie języka danej mniejszości. W ostatnich interpretacjach prawnych MEiN został zakwestionowany obowiązek nauki języka mniejszości w przypadku uczniów szkół z językiem nauczania mniejszości. Tzn. – w rozumieniu byłego kierownictwa resortu uczeń w szkole z ukraińskim czy białoruskim językiem nauczania nie musi się tego języka uczyć, bowiem obowiązuje zasada „dobrowolności” zgłoszenia.

 • Zmiana nazwy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym na:

„Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie i rozwój poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym”

 • Zmiana zapisu w § 2. 1. odnośnego rozporządzenia – zgłoszenie dziecka/ucznia do 20 września każdego roku.

Postulat – zgłoszenie dziecka/ucznia następuje co do zasady w okresie tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, z zachowaniem możliwości takiego zgłoszenia w każdym czasie.

Uzasadnienie:

zdarzają się przypadki odrzucania przez organy prowadzące zgłoszeń złożonych w określonym w rozporządzeniu terminie w związku z nieuwzględnieniem ich w arkuszach.

 • Zmiana lub całkowite usunięcie zapisu w § 2. 6 – dotyczy możliwości wycofywania deklaracji przez rodziców, prawych opiekunów lub pełnoletnich uczniów.

Ewentualna zmiana – stwarza się możliwość wycofania deklaracji o nauczaniu języka ojczystego jedynie po ukończeniu etapu edukacyjnego.

Uzasadnienie:

wprowadzenie zapisu o możliwości rezygnacji  jest (naszym zdaniem) niezgodne z rozporządzeniem w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy… .

Z chwilą złożenia odpowiedniej deklaracji nauczanie języka ojczystego staje się bowiem obowiązkowe ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Wycofanie w każdym czasie prowadzi do absurdów  - uczeń w szkole z nauczaniem w języku mniejszości, nie musi się tego języka uczyć.

 • Przywrócenie w § 1.  Przedmiotu: geografia kraju z którym mniejszość się identyfikuje.
 • Skuteczne wprowadzenie zmian do rozporządzenia i procedur dopuszczania przez właściwego ministra do użytku szkolnego podręczników szkolnych.

Uzasadnienie

Zabezpieczenie mniejszości w odpowiednie podręczniki jest zadaniem państwa polskiego. Zadaniem, które RP w odniesieniu do ukraińskiej mniejszości narodowej nie realizuje. Postulowane zmiany powinny uwzględniać przede wszystkim ze struktury nauczania języka ukraińskiego w Polsce, które jest prowadzone głównie w formie międzyszkolnych zespołów nauczania (łączone grupy z różnych klas). Zmiany procedur – w tym odpłatności za rozpoczęcie procesu dopuszczania ( w 2023 roku musieliśmy ogłosić zbiórkę, by móc zgłosić podręcznik) oraz dobór rzeczoznawców, którzy znaliby strukturę nauczania.

Zmiany systemowe

 • Powołanie instytucji publicznej pod nazwą Centrum Rozwoju Edukacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych – podległej bezpośrednio ministrowi odpowiedzialnemu za oświatę.

Uzasadnienie:

istnieje potrzeba (postulowana od dawna) systemowego uregulowania spraw związanych z oświatą mniejszościową. Wskazane Centrum ma być instytucją koordynującą, monitorującą, doskonalącą, badawczą, wydawniczą – w jego gestii powinny się znaleźć wszystkie obszary związane z funkcjonowaniem i wsparciem edukacji mniejszości.

Na dzień dzisiejszy (i wczorajszy) nie działa:

 • system doskonalenia nauczycieli uczących w języku ukraińskim (zadanie Państwa)
 • system zabezpieczenia w podręczniki i materiały pomocnicze (zadanie Państwa)
 • system wsparcia metodycznego (zadanie Państwa)
 • system wsparcia prawnego
 • system badawczo-analityczny

Zmiany w dostępie do informacji i materiałów

 • Powrót do finansowania wydawnictwa oświatowego mniejszości ukraińskiej

Uzasadnienie

W 2017 roku MEN bez podania nam przyczyn wycofał się z finansowania naszego wydawnictwa „Ridna Mowa”. Od 2020 roku udało się nam własnym sumptem wydać cztery numery nowego pisma, pod nazwą #osvita.pl – i chociaż jesteśmy merytorycznie przygotowani do kontynuacji tego wydawnictwa, nie mamy środków na zapewnienie jego ciągłości. Fundacja jest organizacją non profit i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zmiana strategii

 • w 2021 roku skończył się termin na który określona została i przyjęta Strategia Rozwoju Oświaty Ukraińskiej w Polsce. Należy bardzo szybko rozpocząć pracę nad nowym dokumentem, uwzględniającym między innymi zmiany, które zaszły w Polsce (w tym przypadku – uchodźcy i uczniowie z Ukrainy).

Ogólne

 • przeprowadzenie i ponawianie kampanii społecznej na rzecz upowszechniania praw mniejszości narodowych w Polsce, szacunku do „inności”, postaw tolerancji.

Wskazujemy tu jedynie najpilniejsze kwestie. Pozostałe zostały zawarte w Apelach Ukraińskiego Kongresu Oświatowego.

Opr. Marek Syrnyk


11/12/2023 - 14:28:12

Tradycja dla przyszłości - koncert kolęd 16 i 17 grudnia 2023

Osvita


07/12/2023 - 13:17:35

Osvita

Czasopismo otrzymało dotację Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.


04/10/2023 - 12:33:58

Wyniki spisu ludności 2021 - ludność wg przynależności narodowej i etnicznej w Polsce

Osvita


25/07/2023 - 17:04:39

Wędrowny festiwal 2023 - Bielsko-Biała


Strona 1 z 7  > >>


Wstecz

» O Fundacji

Dalej

» Władze fundacji

Kontakt

E-mail: prosvita@o2.pl
WWWW: www.prosvita.org.pl

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420

Spotkania z kulturą ukraińską

Jak każde działanie, także i to wynikło z pewnej potrzeby. Cóż – każda mniejszość narodowa ma utrudniony kontakt ze swoją duchową Ojczyzną – nawet w dobie Internetu. To potrzeba numer jeden.

W czasach, kiedy dochodziło do organizacji pierwszych koncertów, ujętych później we wspólne ramy „Spotkań…” (a były to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego (!) wieku) w Wałczu działał ukraiński dziecięcy zespół pieśni i tańca „Wesełka”...